PmeIw ¦ k¼À¡w ¦ {]XnIcWw  
  Any reading problem click here  
KISSAN Search
XncbpI
KISSAN Search
KISSAN
KISSAN
]pXnb hmÀ¯IÄ
tIcf¯nsâ ka{K
ImÀjnI hnhc kwhn[m\w
tIcf¯nsâ ka{K
ImÀjnI hnhc kwhn[m\w
kerala_state_logo

Cþ]kn²oIcW§Ä
Inkm³ tIcf
sF.sF.sF.Sn.FwþsI, sSIvt\m]mÀ¡,v Xncph\´]pcw

]pXp¡nbXv :January 20, 2009 01:31 PM
KISSAN
Inkm³ IyjnZo]w
IrjnhnÚm\ ]c¼c
]cn]mSnIÄ
Inkm³ hmÀ¯IÄ
Zriy iIe§Ä
A`n{]mb thm«v

Do you think KISSAN Crop Health Decision Support is useful for the farmers

ap³ thms«Sp¸v ^e§Ä
KISSAN


ss{]hÁv t]mfnkn ¦ Unkvss¢aÀ